اطلاعات تماس

نشانی: گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری- کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)- لامعی 5-مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی لامعی گرگانی

ایمیل: University@LameiGorgani.ac.ir و Lamei_university@yahoo.com

تلفن های تماس: 5 - 32627952- 017 و 9-32627957-017

شماره فکس: 32627951- 017 - کدپستی:4913946439